ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

společnost Dveře 24 group s.r.o Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů (osobních údajů fyzických osob) a o Vašich právech.

 1. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto zásad ochrany a zpracování osobních údajů se rozumí:

1.1 Správcem osobních údajů

Název:  Dveře 24 group s.r.o

IČO: 05274966

Se sídlem: Vídeňská 262/125c, 619 00 Brno-Přízřenice

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94460

E-mail: info@dvere24.cz

Společnost zastoupena Robertem Drewniakem, jednatelem společnosti

(dále jen „správce osobních údajů“ nebo „společnost“)

1.2 Subjektem osobních údajů

Vy, fyzická osoba, která jakožto návštěvník navštívila naše webové stránky http://dvere24.cz/, Vy fyzická osoba, která vyplnila kontaktní formulář uvedený na těchto stránkách; Vy, fyzická osoba, která jakožto kupující uskutečnila objednávku zboží od společnosti jakožto prodávajícího; Vy, fyzická osoba, která je oprávněna zastupovat právnickou osobu a vystupovat jejím jménem a která uskutečňuje objednávky zboží jakožto kupující od společnosti jakožto prodávajícího (všichni výše uvedení dále také jen „subjekt osobních údajů“ nebo „kupující“).

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

2.1 Smluvní vztah existující mezi správcem osobních údajů (výše specifikovanou společností) a subjektem údajů.

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z daného smluvního vztahu.

Vyplněním formuláře umístěného na webových stránkách http://dvere24.cz/ nebo uzavřením smlouvy o díloa tedy vznikem smluvního vztahu mezi námi a daným subjektem začínáme zpracovávat osobní údaje kupujícího. V některých případech jsme jakožto správce oprávněni získávat osobní údaje z veřejných registrů a jedná se zejména o situace, kdy správce uplatňuje své oprávněné zájmy, zejména zájem jednat obezřetně.

2.2 Oprávněný zájem správce, který je dán na základě existence smluvního vztahu mezi správcem osobních údajů a kupujícím, kdy v tomto případě se jedná o zpracování Vašich osobních údajů pro účely ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Dále se jedná o zpracování Vašich osobních údajů pro účely marketingu. Naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb.

2.3 Plnění právních povinností správce, které mu vyplývají z jednotlivých právních předpisů.

2.4 Společnost se jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, a to v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

3.1 Zpracováváme výhradně osobní údaje získané od Vás, Kupujícího, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

3.2 Konkrétně zpracováváme tyto Vaše osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení GDPR: identifikační, kontaktní a popisné údaje; údaje o uskutečněných objednávkách zboží nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu; údaje, které jste nám poskytli ve Vaší objednávce; údaje jako jsou jméno, příjmení, email, telefonní číslo a v případě podnikající fyzické osoby dále také IČ, DIČ, adresa sídla, údaj o zápisu dané osoby v příslušném rejstříku, údaje, které jste nám poskytli vyplněním formuláře na webových stránkách.

 

 1. Účel zpracování
  • 1 Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR). Vznikem daného smluvního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění povinností vyplývajících správci osobních údajů z tohoto smluvního vztahu, tj. za účelem zpracování Vaší objednávky, komunikace ohledně objednávky, vyřizování Vašich dotazů, zaslání potvrzení objednávky, expedice zboží, kontroly přijetí platby za objednávku, vyřízení případných reklamací objednaného zboží či v souvislosti s Vašimi případnými dalšími požadavky.
  • 2 Výše uvedené osobní údaje dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR), a to v případě, kdy vyplníte formulář uvedený na našich webových stránkách a tedy projevíte zájem o naše zboží a služby. Naším oprávněným zájmem je zde nabízení a propagace našeho zboží a služeb.
  • 3 Pokud si objednáte jakékoli nabízené zboží nebo služby a dojde tedy mezi námi ke vzniku smluvního vztahu, uchováváme Vaše výše uvedené osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana našich právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR.

4.4 Výše uvedené osobní údaje dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR) za účelem zasílání informací o novinkách, nabídkách, o tom, co je u nás nového a co se chystá, a to prostřednictvím e-mailu. Naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR. Uplatněním námitky se rozumí také odhlášení z odběru emailů s informacemi o novinkách, nabídkách, o tom, co je u nás nového a co se chystá.

4.5 Osobní údaje podle těchto odstavců zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 15 let po ukončení smluvního vztahu, a to případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a kupujícím, souvisejícího s uzavřenou smlouvou, všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem nebo těmito zásadami ochrany a zpracování osobních údajů ohledně náhrady škody.

4.6 Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o uskutečněné komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení Vašich požadavků, evidence Vašich požadavků, abychom mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas, prokazování, Váš požadavek byl přijat a vyřízen, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží či služby nebo uplatníte reklamaci, jejich rozbor pro zlepšování kvality našich služeb.

4.7 Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k vyřízení daného požadavku. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR.

4.8 Vaše osobní údaje dále zpracováváme s ohledem na určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a  údaje o uskutečněných objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících právních předpisů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz.

4.9 Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

 1. Další ustanovení o ochraně a zpracování osobních údajů

5.1 Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

5.2 Po ukončení smluvního vztahu nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.

5.3 Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme kupujícímu, potenciálnímu kupujícímu ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

5.4 V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s Vašimi osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás na toto upozorníme.

5.5 Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Potvrzujete, že nás vyrozumíte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytnete aktuální a pravdivé údaje.

 1. Příjemci osobních údajů
 • 1 Může dojít k předání Vašich osobních údajů těmto příjemcům:
 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, jiné subjekty) – v případech, kdy to vyžaduje platný právní předpis;
 • Poskytovatelé údržby informačního systému – zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů;
 • Poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s Vámi;
 • Externí účetní, advokáti – zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje dle našich pokynů;
 • Příslušný dopravce v případě, kdy je realizováno dodání objednaného zboží prostřednictvím některého z dopravců;
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů kupujícího.
 1. Doba zpracování osobních údajů

7.1 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence daného smluvního vztahu nebo po dobu uvedenou v jednotlivých ustanoveních článků IV. těchto zásad. Po ukončení smluvního vztahu s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

7.2 V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

 1. Práva kupujícího
  • 1 V souladu se čl. 12 Nařízení GDPR informuje správce osobních údajů subjekt údajů o jeho následujících právech:
  • 1.1 Právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu – Kupující má právo od správce osobních údajů získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit. Informace o tom, zda jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.
  • 1.2 Právo na výmaz osobních údajů – toto právo jinými slovy představuje vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá. Tyto podmínky jsou následující:
 1. a) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 2. b) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již nemáme žádné takové oprávněné zájmy, které by zpracování osobních údajů opravňovaly,
 3. c) domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
 • Je důležité pamatovat, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že obratem smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro plnění našich právních povinností (např. povinnost archivace určitých údajů po dobu stanovenou jednotlivými právními předpisy) nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.
 • 1.3 Právo na omezení zpracování. Kupující má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. K omezení zpracování osobních údajů dojde v případě, kdy namítáte nepřesnost osobních údajů (než se dohodneme, jaké údaje jsou správné), když Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt osobních údajů právo kdykoli vznést námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR.
 • 1.4 Právo na přenositelnost údajů – Kupujícímu dává možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • 1.5 Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – toto právo se neuplatní, jelikož osobní údaje kupujícího jsou správcem zpracovávány z důvodu plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, z důvodu oprávněného zájmu správce a z důvodu plnění povinností vyplývajících správci z právních předpisů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • 1.6 Právo vznést námitku proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • 1.7 Právo podat stížnost – uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
 1. Jak je možné uplatnit jednotlivá výše uvedená práva?

9.1 Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu info@dvere24.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je správce osobních údajů oprávněn účtovat za realizaci daného práva přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu budete informován v konkrétním případě.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1 Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů měnit, a to především z důvodu změny právní regulace, z důvodu vývoje technologií či z důvodu změny účelu zpracování osobních údajů či změny právního základu pro zpracování. Změněné Zásady ochrany a zpracování osobních údajů správce vyhlásí na internetových stránkách http://dvere24.cz/. Správce není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2 Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních údajů mezi kupujícím a společností, jakožto správcem osobních údajů, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

10.3 Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou platné, účinné a závazné od 01. 02. 2019.

Nezávazná poptávka

Máte-li zájem o osobní schůzku, kalkulaci nebo bližší informace, kontaktujte nás pomocí formuláře níže nebo na uvedeném telefonním čísle či e-mailu.

Vaše jméno*

Váš email*

Váš telefon

Město*

Šířka zárubně (stěny)

Provedení dveří (barva)

Adresa*

Šířka dveří

Varianta dveří

Jak změřím dveře?

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

* pole označená hvězdičkou jsou povinná